AVÍS LEGAL

Les dades identificadores del responsable del lloc web són les següents: Aqualogy Solutions, S.A. (d’ara endavant MUSA), amb NIF A-08018954, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al full número M-527.816, foli 113, tom 29.322 del Llibre de Societats, amb domicili social a Madrid, Paseo de la Castellana, 259 C, planta 31, Sur (Torre de Cristal).

En el moment d’accedir i utilitzar el lloc web de MUSA s’atribueix a qui ho fa la condició d’usuari que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, a més de les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals amb relació a determinats serveis i condicions del lloc web.Condicions generals d’ús del lloc web

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web de MUSA, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en aquest. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web es considera «usuari» i, per tant, accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que accedeixi al lloc web esmentat, i a les condicions particulars que li siguin aplicables, si escau.

MUSA es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.


Ús

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web s’efectua, en tot cas, sota la seva responsabilitat única. Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a MUSA o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets de MUSA ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.

MUSA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, MUSA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació sobre el tractament de dades personals que efectua MUSA està disponible al següent enllaç.

Aquest lloc web pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en què, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Us aconsellem llegir les indicacions que al respecte contingui cada pàgina web que visiteu. Passareu a ser l'únic responsable de les vostres connexions amb aquestes pàgines.


Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat de MUSA.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, a MUSA, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, inclosos qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per MUSA, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc qualsevol altre signe distintiu de MUSA, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de MUSA. Amb caràcter enunciatiu però no limitador: 1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de MUSA, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció. 2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. L’ús no autoritzat de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MUSA, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logos) que apareixen al lloc web són titularitat exclusiva de MUSA i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.


Exclusió de garanties i responsabilitat

MUSA no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu lloc web. Especialment, MUSA no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. MUSA no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que MUSA recomani o n’aprovi els continguts. MUSA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. MUSA no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. MUSA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i els continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.


Enllaços i llocs enllaçats

L’usuari que pretengui establir un enllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web de MUSA haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de MUSA. L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MUSA i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de MUSA dels seus continguts o serveis. En tot cas, MUSA es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’enllaç.

Al lloc web de MUSA es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, enllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), que permeten que l’usuari accedeixi a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). MUSA no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través seu.


Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

MUSA i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona per a totes les qüestions que es puguin suscitar o qualsevol acció que es pugui exercir, derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i respecte a la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que aquí s’estableix.