Bonificacions

APROFITEM L’AVINENTESA PER INFORMAR-VOS QUE MUSA BONIFICA LA TARIFA DE MANTENIMENT PER ALS COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

 

Per poder acollir-vos a aquesta bonificació, cal que envieu a l’adreça que trobareu posteriorment una factura recent en què consti que sou perceptor d’una bonificació vigent en el vostre subministrament d’aigua (ajuda Fons de Solidaritat o Tarifa Social) o un informe dels serveis socials que acrediti una situació de vulnerabilitat (informe d’exclusió residencial1 o bé informe de vulnerabilitat econòmica2).

Podeu enviar-nos la documentació que acredita aquesta situació per correu postal a l’adreça següent: c/ Cuzco, 26-28, 08030 Barcelona, o mitjançant el formulari de contacte.

1Segons el que preveu l’apartat 10 de l’article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

2Segons el que preveu l’apartat 7 de l’article 17 de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.