Comunicació ambiental

AQUALOGY SOLUTIONS, SAU disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Mediambiental basat en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. L’abast del mateix fa referència a compra, distribució i la gestió de la reparació de comptadors d’aigua destinats al registre del consum d’aigua per als sectors domèstic, comercial i industrial, i per a l’administració.

El seu àmbit d’actuació comprèn Barcelona capital i l’àrea metropolitana, per a això disposa de diversos canals d’Atenció al Client: telèfon, fax, correu electrònic i web.

AQUALOGY SOLUTIONS, SAU disposa d’un magatzem central i un laboratori d’assaig de comptadors, l’objecte dels quals és verificar totes les propietats dimensionals, hidràuliques, mecàniques i metrològiques dels comptadors.

AQUALOGY SOLUTIONS, SAU no té impactes ambientals directes significatius donada l’activitat de serveis que realitza. En conseqüència, enfoca la gestió ambiental des del compliment estricte de la legislació vigent i de tractar de minimitzar tant el consum de recursos com la generació de residus evitant d'aquesta forma que els impactes ambientals poguessin tenir un caràcter significatiu.

Com a punt bàsic per a la gestió ambiental, es disposa d’una política integrada de gestió.

Alguns dels aspectes clau en un correcte acompliment ambiental tenen a veure amb:

Un exquisit control periòdic dels consums de recursos com l’electricitat, l’aigua, etc.

Un control i una gestió adequada a la legalitat de tots els residus que es generen (comptadors mecànics, envasos plàstics de comptadors, paper i cartró, etc.).

El plantejament periòdic d’objectius i mesures per a la millora de l’acompliment ambiental.

Una gestió conjunta amb els proveïdors per al reciclatge i reutilització de components, cosa que afavoreix un impacte ambiental positiu.

Una sensibilització als empleats i formació periòdica per a la minimització d’impactes ambientals com les emissions de CO2 a través de xerrades o tríptics de conducció responsable.

A més, l’impacte ambiental positiu es reforça amb la millora contínua de la qualitat metrològica dels comptadors i amb la selecció de les tecnologies més adequades per mesurar correctament el recurs aigua.